Aplicația MyAccount

Ai toate serviciile într-un singur loc!

Ministerul Educatiei

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Proiectul STEP

Susținem Tinerii în Evoluția lor Profesională*

*Proiect încheiat în luna octombrie, anul 2015

Din aprilie 2014, Telekom Romania Communications SA, împreună cu Catalyst Solutions, Catalyst Recruitment Solutions și AIESEC București, deruleaza programul STEP: Susținem Tinerii în Evoluția lor Profesională. În cadrul acestuia, începând din vara anului 2014, aproximativ 200 de studenți pot efectua stagii de practică în cadrul companiei, în diferite departamente.

Proiectul STEP are ca obiectiv principal facilitarea accesului a 500 de studenți la servicii specializate de orientare și consiliere profesională pentru cei care se înscriu în program în vederea integrării lor pe piața muncii, respectiv dezvoltarea de competențe practice în randul a 200 de studenți admiși in stagiile de practica, în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă.

Proiectul STEP – Susținem Tinerii în Evoluția lor Profesională - este realizat cu fonduri europene, în urma obținerii de către Telekom Romania Communications SA a unei finanțări în valoare de aproximativ 2 milioane lei în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea abilităților profesionale pentru 500 de studenți din București-Ilfov, în vederea facilitării tranziției la viața activă și integrării cu succes pe piața muncii. Concret, este vorba de facilitarea accesului acestora la servicii specializate de orientare și consiliere profesională.

Studenții care candideaza vor avea beneficii concrete precum:

 • Dezvoltarea unor aptitudini și competențe practice necesare găsirii și ocupării unui loc de muncă, în completarea cunoștințelor teoretice dobândite în facultate;

 • Dobândirea de cunoștințe privind modalitatea de dezvoltare a unui traseu profesional;

 • Dezvoltarea unui plan de carieră pe termen mediu și lung;

 • Creșterea nivelului de informare și conștientizare cu privire la cerințele concrete de pe piața muncii;

Al doilea obiectiv îl constituie selectarea unui număr de 200 de studenți în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă, prin intermediul stagiului de practica desfasurat in cadrul Telekom Romania.

Studentii selectați în această etapă vor avea următoarele beneficii concrete:

 • Participarea la sesiuni de evaluare, orientare și consiliere profesională, adaptate nivelului de pregatire și specializării universitare a studenților;

 • Obținerea unor profile personalizate elaborate de experți profesioniști în urma activității de orientare și consiliere profesională;

 • Participarea la un stagiu de practică specific în departamente diferite conform specializării universitare: IT, telecomunicații, marketing, resurse umane, comercial – vânzări și relații clienți etc;

 • Facilitarea accesului pe piața muncii, încă din ciclul de formare profesională inițială;

 • Contactul direct cu unul dintre cei mai mari angajatori din industria telecom pe piața din România.

Astfel, la finalul participării la programul STEP, studenții vor dobândi cunoștinte practice și competențe specifice care vor contribui la creșterea șanselor lor de a ocupa un loc de muncă după finalizarea studiilor.

Egalitate de șanse

STEP ține cont de principiul egalității de șanse, avându-se în vedere Constituția României, Legea nr. 202/2002 republicată în 2007 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, Directiva 75/117/CEE a Consiliului din 10 februarie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin, Directiva 76/207/CE privind punerea în aplicare a principiului egalități de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă, Directiva 78/2000/CE privind crearea unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă, Directiva 43/2000/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane, indiferent de originea rasială și etnică și Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene.

Banner Studenti

STEP respectă principul egalității de gen, promovând tratamentul egal între femei și bărbați, fără a se realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenență la categorii defavorizate.

STEP garantează tratamentul egal pentru toți studenții care vor participa la activitățile proiectului.

De asemenea, principiul egalității de șanse și de gen va fi respectat și în selectarea studenților participanți la consiliere, respectiv la stagiile de practică.

Principalele activitati din cadrul proiectului

 • Promovarea beneficiilor orientarii si consilierii profesionale in integrarea pe piata muncii - Informare si atragere grup tinta;

 • Dezvoltarea si implementarea de sesiuni de orientare si consiliere pentru studentii selectati;

 • Organizarea, derularea si monitorizarea stagiilor de pregatire practica pentru 200 de studenti;

 • Evaluarea stagiilor de practica si diseminarea de bune practici;

 • Informare si publicitate;

 • Achizitii publice necesare implementarii proiectului;

 • Management si coordonare a proiectului.

Procesul de selecție si participarea la sesiunile de orientare si consiliere in cariera

Selecția studentilor este realizată printr-o procedură obiectivă și transparentă, corelând specializările aplicanților și aria de studiu cu departamentele din companie unde se vor derula stagiile propriu-zise.

Aplicarea în cadrul programului se va face pe baza de CV.

Aplicațiile vor fi evaluate pe baza a cinci criterii

 • specializarea academică și corelația cu stagiul pentru care se aplică;

 • activitatea extra-curriculară;

 • calitatea aplicației;

 • cunoștințele tehnice sau funcționale;

 • anul de studiu.

Ulterior acestei evaluari, candidații vor trece prin alte probe, precum: exercițiu de grup (care urmărește abilitățile de comunicare și relaționare ale candidaților, abilitățile de lideri, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a gestiona conflicte), prezentare individuală și un interviu de grup.

În urma analizei tuturor rezultatelor la aceste probe, vor fi selectați cei 500 de studenți care vor beneficia de sesiunile de orientare și consiliere în carieră.

Stagiul de practică

Studenții selectați pentru stagiile de practică în cadrul Telekom vor putea petrece pana la 3 luni in cadrul companiei.

Fiecare student selectat va fi ghidat pe tot parcursul stagiului de practică de un mentor alocat și va primi sarcini practice în departamentele unde va fi repartizat. Astfel, tutorii sa îi vor putea evalua din punctul de vedere al aptitudinilor și competențelor concrete dobândite. Stagiile de practică vor fi monitorizate constant de mentori, fiecare student întocmind la final o lucrare ce va fi evaluata.

Mai multe detalii despre etapele procesului de selectie si sesiunile de orientare si consiliere, pot fi gasite pe site-ul partenerului Catalyst Solutions

Banner Intern

Cum aplică cei interesați

Procesul de aplicare este foarte simplu. Doritorii pot transmite CV-ul lor la adresa trainee@telekom.ro. Succes!

Calendarul proiectului

Calendar proiect

 

Vezi aici lista finală cu studenții care au fost desemnaţi câştigătorii premiilor acordate în cadrul proiectului STEP.

Vezi aici lista studenților care au obținut nota maximă la raportul de evaluare și la lucrarea elaborată la finalul stagiului.

Raport de analiza privind grupul tinta si posibilitatile de insertie pe piata muncii

Regulamentul de acordare a premiilor prevăzute în proiectul STEP

Ghid de bune practici - Proiect STEP

Parteneri program